۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

پدر معصومی نژاد ، اتهامات پسرش را مطرح کرد!

امشب 20.30 با پدر خبرنگار بازداشت شده، معصومی نژاد درباره اتهامات پسرش پرسید و او پاسخ داد:" اتهام پسر من برخورد خوبش با ایتالیایی ها و خبرنگارهای ایتالیایی و خوش و بش با آنهاست. به نظر شما مسخره نیست؟" (بله خوب، خیلی مسخره است!)بعد هم درحالیکه 20.30 می گفت دولت ایتالیا اجازه ملاقات معصومی با خانواده اش را نداده، پدرش گفت که از پسرش خبری ندارد، چون هیچ کس را در ایتالیا نمی شناسد تا تماس بگیرد و خبری ازو بگیرد! در پایان هم ناگهان پدر معصومی نژاد یادش آمد که پسرش طرفدار خمینی بوده و جانباز و گلوله خورده روز هفده شهریور هم هست، اما دنبال کارش نرفته است. جمله آخرش هم این بود که این کار، کار صهیونیست هاست!


پدر معصومی نژاد ، اتهامات پسرش را مطرح کرد!

امشب 20.30 با پدر خبرنگار بازداشت شده، معصومی نژاد درباره اتهامات پسرش پرسید و او پاسخ داد:" اتهام پسر من برخورد خوبش با ایتالیایی ها و خوش و بش با آنهاست. به نظر شما مسخره نیست؟" (بله خوب، خیلی مسخره است!)بعد هم درحالیکه 20.30 می گفت دولت ایتالیا اجازه ملاقات معصومی با خانواده اش را نداده، پدرش گفت که از پسرش خبری ندارد، چون هیچ کس را در ایتالیا نمی شناسد تا تماس بگیرد و خبری ازو بگیرد! در پایان هم ناگهان پدر معصومی نژاد یادش آمد که پسرش طرفدار خمینی بوده و جانباز هم هست، اما به دلیل تواضع، جانبازی خود را ابراز نکرده است!!